Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ESET, Bratislava'
za rok 2012

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
podpora vzdelávania 8 000 € Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Žilina zorganizovala korešpondenčné semináre SEZAMKO pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a prímy a sekundy osemročných gymnázií a na seminár SEZAM pre žiakov 7.,8. a 9 ročníka ZŠ a tercie a kvarty osemročných gymnázií. Účastníci seminára sú žiaci z celého Slovenska s ťažiskom na regióny Žilinského kraja a tábor pre najúspešnejších účastníkov
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnost 10 000 € Nadácia Pontis zorganizovala Fórum o firemnej filantropii o zapájaní zamestnancov do činnosti pro bono, Global Pro Bono Week v rámci ktorého sa na stretnutí firmy venovali téme pro bono a novému programu servisných grantov. Zorganizoval sa aj prieskum medzi zamestnancami o aktivitách pro bono a v rámci programu servisných grantov boli realizované prípravné práce, nábor firiem a konzultantov a tréningy pre účastníkov
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Občianske združenie HIVPOMOC prevádzkovalo bezplatnú infolinku 0800 447 447, vytvorilo a distribuovalo informačné materiály pre lekárov o ošetrovaní HIV pozitívnych pacientov a zakúpilo testy na HIV
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 000 € Nezisková organizácia Plamienok prevádzkujúca mobilný detský hospic zabezpečovala telefonické konzultácie s rodinami onkologických pacientov, zorganizovala letný tábor, realizovala vzdelávacie aktivity pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, vydala a distribuovala informačné materiály a prostredníctvom klinického tímu poskytovala pomoc rodinám detských onkologických pacientov
podpora vzdelávania 3 000 € Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj vytvorilo e-learningové portály www.monda.eu a www.myslimekriticky.sk na podporu vzdelávania a kritického myslenia
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Dom sociálnych služieb Libertas v Lučenci zakúpil pre svojich klientov cvičebné náradie
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Občianske združenie Truc Sphérique zrealizovalo rekonštrukčné práce na neologickej synagóge v Žiline, zapísanej v zozname národných kultúrnych pamiatok
podpora vzdelávania 2 000 € Základná škola Holíčska v Bratislave realizovala modernizáciu vybavenia učebne informačno-komunikačných technológií
ochrana ľudských práv 5 000 € Občianske združenie VIA IURIS realizovalo projekt zameraný na profesijnú etiku sudcov, ktorého výsledkom bolo vytvorenie vzdelávacieho materiálu a jeho distribúcia
poskytovanie sociálnej pomoci 1 200 € Vladimíra Košík získal príspevok na zakúpenie načúvacieho prístroja
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Lenka Šestáková získala príspevok na zakúpenie elektrického invalidného vozíka
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Občianske združenie Proti prúdu získalo príspevok na vydávanie pouličného časopisu NOTA BENE
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO vytvoril portál http://nemocnice.ineko.sk/ hodnotiaci
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Mária Šárossyová získala príspevok na liečebný pobyt v Centre Svetielko v Prešove pre svoje deti
podpora vzdelávania 1 500 € Obec Vyhne získala príspevok na zakúpenie hojdačiek pre detské ihrisko v materskej škole Vyhne
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Stanislava Majkrázová získala príspevok na nájazdovú rampu do auta
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Dušan Pitoňák získal príspevok na zakúpenie mechanického invalidného vozíka
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Dom sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinské 7a, Bratislava získal príspevok na zakúpenie notebooku
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar získal príspevok na zorganizovanie pobytu pre mladých dospelých s cieľom pripraviť ich na odchod z detského domova
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € "Občianske združenie NÁRUČ – Pomoc deťom v kríze použilo príspevok na spolufinancovanie projektu podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu, ktorý je zameraný na prevenciu násilia páchaného na deťoch a internetové poradenstvo pre detské obete násilia a spolufinancovanie aktivít súvisiacich s obhajobou záujmov detí ohrozených násilím a s účasťou na tvorbe fungujúceho systému ochrany detí v SR
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 500 € Rada mládeže Slovenska zorganizovala trojdňový maratón dobrovoľníctva - Projekt 72 hodín, ktorého cieľom bolo skrášlenie okolia v ktorom dobrovoľníci žijú
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Mária Labancová získala príspevok na zakúpenie rehabilitačného bicykla a nákladov na dopravu jej syna na rehabilitácie
ochrana ľudských práv 5 000 € Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation získala príspevok na organizáciu 11. ročníka súžaťe Novinárska cena
veda a výskum 1 000 € Nadácia Aigyptos získala príspevok na úhradu nákladov miezd egyptských robotníkov pracujúcich na archeologickom výskume slovenských egyptológov na lokalite Tell et-Retábií v Egypte
poskytovanie sociálnej pomoci 7 500 € Občianske združenie Šanca pre nechcených použilo príspevok na vydanie charitatívneho kalendára, zakúpenie kompomentov do terapeutickej miestnosti pre seniorov s postihnutím Alzheimerovou chorobou a systému Cygnus pre kontrolu vykonaných sociálnych služieb a ošetrovateľských úkonov pre seniorov
podpora vzdelávania 3 000 € Občianske združenie Arbor Vitae použilo príspevok na financovanie aktivít súvisiacich s prípravou projektu "Film HOME pre slovenské školy" zameraného na environmentálnu osvetu
poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € Občianske združenie Svetielko nádeje použilo príspevok na dopravnú službu pre onkologických pacientov a vybavenie zariadenia bytu slúžiaceho pre osoby sprevádzajúce onkologických pacientov
poskytovanie sociálnej pomoci 7 500 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR použilo príspevok na zakúpenie materiálu, rekonštrukciu a úpravu objektu a stavebné práce v rámci projektu rehabilitačno-vzdelávacieho centra BIVIO určeného na prípravu ľudí s mentálnym postihnutím pre trh práce
podpora vzdelávania 5 000 € Krúžok remesiel, umenia a hrnčiarstva KRUH realizoval projekt tvorivých dielní pre seniorov a rodičov detí s autizmom a Downovým syndrómom
podpora vzdelávania 2 000 € Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove realizovala súťaže "Mladý literárny kritik a ilustrátor", "Kníhtlačiarik" a "Kráľ čitateľov"
podpora a rozvoj telesnej kultúry 500 € Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave zorganizoval detskú súťaž "Plameň" podľa medzinárodných pravidiet CTIF.
podpora vzdelávania 1 330 € Združenie rodičov Materskej školy Ožvoldíkova v Bratislave zakúpilo knihy pre deti do knižnice Materskej školy, materiál na výrobu pedagogických pomôcok a zorganizovalo divadelné predstavenie pre deti
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 7 500 € Slovenské hemofilické združenie použilo príspevok na rehabilitačno-rekondičné pobyty pre hemofilikov spojené so vzdelávaním a na podporu programov prevencie a liečby vrodených krvácavých ochorení
poskytovanie sociálnej pomoci 7 500 € Centrum samostatného života, nezisková organizácia použila príspevok na úhradu režijných nákladov poradenskej činnosti pre osoby so ZŤP, na zabezpečenie pomôcok na zapožičiavanie pre tieto osoby a úhradu pomôcok v prípadoch ak ich nehradila príslušná zdravotná poisťovňa
podpora vzdelávania 2 000 € JCI-Slovensko zorganizovala súťaž "Študentská podnikateľská cena" a hradila náklady víťazovi na cestu do USA
poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Detské mestečko Trenčín použilo príspevok na zorganizovanie letného tábora pre deti
podpora vzdelávania 500 € Združenie saleziánskej mládeže DOMKa použilo príspevok na zorganizovanie letného tábora s názvom "Tábor priateľstva" v termíne 12.7.-17.7.2014
podpora vzdelávania 28 600 € Občianske združenie TROJSTEN použilo príspevok na úhradu nákladov na organizáciu 10 dlhodobých súťaží pre žiakov stredných a základných škol, prevádzkové náklady organizácie a nákup spotrebného materiálu
podpora a rozvoj telesnej kultúry 5 000 € Slovenský šachový zväz podporil účasť reprezentantov SR na ME mládeže v Batumi a šachovej olympiáde do 16 rokov v Gyory
podpora vzdelávania 20 000 € Slovenská matematická spoločnosť pri Jednote Slovenských matematikov a fyzikov realizovala školenia učiteľov 1. stupňa ZŠ, zakúpila sady učebníc matematiky pre 1.-5. ročník ZŠ a učiteľských príručiek prof. Hejného a v spoluprácí s českými autormi prof. Hejným, Doc. Jirotkovou a PaeDr. Slezákovou sa podieľala na vývoji a overovaní učebníc pre 1. ročník ZŠ v slovenskom a anglickom jazyku
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Občianske združenie PUART GALLERY realizovalo nástennú maľbu pri vstupe na oddelenie malých detí na detskej onkológií v rámci projektu "OKNÁ DO ROZPRÁVOK"
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Komunita Sant Egidio použila príspevok na nákup jedla, nápojov a baliacich prostriedkov pre ľudí bez domova
zachovanie kultúrnych hodnôt 9 200 € Združenie PRERAG realizovalo medzinárodnú súťaž a výstavu kresleného humoru Kýchanie mozgu s témou korupcia
podpora vzdelávania 2 000 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove zorganizovalo logickú olympiádu pre intelektovo nadaných žiakov
podpora vzdelávania 1 000 € Spojená škola Rastislavova 332, Nováky realizovala projekt inovácie a sieťového vybavenie a pripojenie do internetu
podpora vzdelávania 2 000 € Občianske združenie DIGIPOINT použilo príspevok na pilotný workshop projektu "IT pre zdravotne postihnutých"
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Divadelné združenie GUnaGU použilo príspevok na výrobu hry Krvák (Mafiánska odysea)
podpora a rozvoj telesnej kultúry 500 € Občianske združenie Vicentinum zorganizovalo florbalový turnaj. Príspevok bol použitý na občerstvenie a drobné vecné odmeny pre účastníkov.
podpora vzdelávania 700 € Rodičovské združenie pri Materskej škole Jilemnického 2 v Spišskej Novej Vsi zakúpilo interiérové dvere do materskej školy počas jej rekonštrukcie
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Nezisková organizácia NEO použila príspevok na úhradu cestovného zahraničným účinkujúcim na festivale Kremnické Gagy 2014
podpora vzdelávania 500 € Združenie STROM použilo príspevok na úhradu nákladov na zabezpečenie prednášok a workshopov v rámci seminára Bez(a)Dis pre študentov prírodovedeckej fakulty UPJŠ a to stravu a cestovné pre pozvaných prednášajúcich, občerstvenie, propagačné materiály a príslušenstvo potrebné pre workshopy
podpora vzdelávania 1 000 € Materské centrum Hviezdička použilo príspevok na úhradu nákladov na výstavbu detského ihriska v areáli Súkromnej materskej školy Tatranská 10, Banská Bystrica
podpora vzdelávania 30 000 € Občianske združenie Manageria realizuje projekt Teach for Slovakia v rámci globálneho programu Teach for All. Cieľom projektu je zlepšenie školstva. Projekt má za cieľ motivovať najlepších absolventov univerzít, aby išli učiť do najchudobnejších prostredí a následne sa stali lídrami zmien. Príspevok bol použitý na ubytovanie účastníkov projektu a financovanie častí mzdy realizačného tímu.
podpora vzdelávania 9 200 € Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Žilina použila príspevok na organizáciu pobytu školení a pracovné stretnutia organizátorov, nákladov na sústredenie najúspešnejších riešiteľov stredoškolského seminára SEZAM z matematiky, fyziky a programovania a organizačné zabezpečenie seminárov
ochrana ľudských práv 10 000 € Aliancia Fair Play realizovala projekt "Verejní činitelia pod drobnohľadom" v rámci ktorého chráni verejný záujem a právny štát. Projekt je zameraný na odhaľovanie porušenia zákona a zneužívania moci a vytvára tlak na prijatie systémových opatrení v prospech otvoreného vládnutia a efektívneho fungovania právneho štátu
poskytovanie sociálnej pomoci 833,9 € Ranáte Basovej darovala nadácia notebook pre zdravotne ťažko postihnutého syna
podpora vzdelávania 800 € AVE Agency zorganizovala v coworkingovom centre Connect Coworking event Poineers Unplugged Bratislava 42 v rámci ktorého mali startupisti možnosť odprezentovať svoje projekty investorom a tým vytvoriť príležitosť pre rozvoj mladých podnikateľských nápadov v oblasti informačných technológií
poskytovanie sociálnej pomoci 420 € Sylvia Dundeková získala príspevok na zaplatenie rehabilitačného pobytu v Centre Netrino pre svojho syna
Spolu 276 283,9 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder