Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ESET, Bratislava'
za rok 2014

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 5 000 € Príspevok na vytvorenie "Matchingového fondu Nadácie ESET" na podporu pravidelného darcovstva na DobraKrajina.sk. Podpora neziskových organizácií z oblasti vzdelávania a boja proti korupcii cez DobraKrajina.sk v pomere 1:1 k finančnému daru získaného cez foundraising
e) podpora vzdelávania 3 300 € Séria workshopov mentorského programu "Lead Up" určeného aktívnym stredoškolákom pre osobnostný rozvoj pod dohľadom osobností spoločenského a biznis sveta v termíne január - jún 2016. Príspevok bol použitý na technické zabezpečenie, úhradu pobytu a stravovanie zúčastnených stredoškolákov v Bratislave.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Príspevok na náklady spojené s kampaňou na získanie nových darcov kostnej drene pre Národný register kostnej drene Kliniky hematológie a onkológie UNB s názvom "Máte slinu?".
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 360 € Príspevok na nácvik komunikačných a sociálnych zručností a podporu emocionálneho prežívania v blízkej komunite prostredníctvom umenia (5 predstavení/koncertov), podpora vzťahov rodičov, resp. rodinných príslušníkov s ich deťmi pomocou výtvarných činností (4 arteterapeutické stretnutia), ako aj odbornú podporu pracovníkov vo vykonávaní cielenejších terapií reagujúcich na potreby klientov (školenia a supervízia pre pracovníkov).
f) ochrana ľudských práv 5 000 € Príspevok na mzdové náklady spojené s investigatívou, koordináciou a manažmentom projektu "Únos štátu na Slovensku".
h) veda a výskum 1 000 € Príspevok na nákup vedeckej literatúry potrebnej pre spracovanie výsledkov výskumu na lokalite Tell el-Retábí v Egypte.
e) podpora vzdelávania 30 000 € Príspevok na náklady spojené s fungovaním projektu "Teach for Slovakia" v šk. roku 2015/2016, ktorý je súčasťou globálneho programu Teach for All. Cieľom projektu je zlepšenie školstva na Slovensku formou pritiahnutia najlepších absolventov univerzít, ktorí učia v najchudobnejších prostrediach pre získanie skúseností a osobného rozvoja v školstve a následne sa stávajú lídrami zmien.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Príspevok na pokrytie nákladov na ubytovanie na týždňových zimných sústredeniach s programom popularizujúcim matematiku, fyziku a programovanie určené pre pre najúspešnejších riešiteľov celoročných súťaží Trojstenu
e) podpora vzdelávania 10 000 € Príspevok na vývoj aplikácie Learn2Code pre deti a jej prispôsobenie pre deti, ako aj na 15 ks notebookov určených pre deti účastné na programe Learn2Code pre školy
e) podpora vzdelávania 1 000 € Príspevok na nákup odbornej počítačovej literatúry - knihy, príp. učebnice a skriptá, zamerané najmä na databázové technológie, počítačovú grafiku, úpravu digitálnych fotografií, programovanie a tvorbu webových stránok, počítačovú bezpečnosť, technické kreslenie a pod.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Príspevok na nákup rehabilitačného pohybového prístroja Thera trainer Tigo HK+DK, umožňujúceho pasívne, symetrické i aktívne cvičenie pri rôznych stupňoch ochorení od celkovej paralýzy až po aktívne cvičenie na rotopede; ako aj na nákup bezzápachového koša OdoCare na likvidáciu materiálov z inkontinencie či ošetrenia rán.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Príspevok na nákup nového automobilu potrebného pre jazdy personálu hospica Plamienok k pacientom v okruhu cca 2 hodín cesty autom z Bratislavy
h) veda a výskum 14 000 € Príspevok na realizáciu ESET laboratória - Výskumného centra ESET na STU v Bratislave - zriadenie laboratória, nákup hardvéru a softvéru a jeho inštalácia. Výskumné centrum ESET je miestom dlhodobého výskumu tém súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou, miestom pre pravidelné konzultácie študentov a pedagógov s odborníkmi z ESETu, ako aj miestom na vypracovávanie diplomových a bakalárskych prác.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Príspevok na úhradu nákladov na dopravu, ubytovanie, štartovné a poistenie reprezantantov počas Majstrovstiev Európy v Bosne (máj 2015), na podporu tréningovej činnosti (nákup športových potrieb, prenájom telocvične a športovísk) a na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov klubu.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Príspevok na výmenu zdravotne nevyhovujúceho koberca v triede za plávajúcu podlahu, výmenu linolea na hlavnom schodišti v budove Materskej školy vo Svätom Antone a pokládku protišmykovej dlažby pred hlavný vchod do budovy materskej školy.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Príspevok na ocenenie "Cena dekana FIIT pre rok 2015 " ako forma finančnej dotácie udelenej dekanom FIIT STU v Bratislave vynikajúcim študentom, ktorí dosiahli výnimočné a nadpriemerné výkony v oblasti odborného zamerania FIIT. Cena sa udeľuje v súlade s príslušnými vnútornými predpismi a štatútom Ceny dekana.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Individuálny príspevok pacientke Ivane Danišovej na úhradu časti nákladov spojených s medicínskymi úkonmi a vyšetreniami na výrazné zlepšenie svojho zdravotného stavu počas druhej kraniofaciálnej operácie na Klinike UH Rainbow Babies & Children´s Hospital, Cleveland, USA v mesiaci november 2015.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Príspevok na networkingové podujatie TECH INNO DAY 2016 - náklady na prenájom priestorov, hostesky, organizačné práce na dohodu o vykonaní práce, catering, vyhotovenie a spracovanie fotodokumentácie z podujatia, propagáciu - roll-upy a propagačné materiály s logom podujatia, grafickú úpravu loga a propagačných materiálov a ďalšie výdavky spojené s propagáciou podujatia.
h) veda a výskum 1 500 € Príspevok na časť nákladov spojených s organizovaním medzinárodnej konferencie "Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016" v Bratislave a organizáciu sprievodného programu pre účastníkov konferencie
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Individuálny príspevok pre zamestnanca ESETu na pokrytie nákladov spojených s riešením svojej aktuálnej nepriaznivej sociálnej situácie v dôsledku požiaru domu - náklady na dočasné ubytovanie rodiny a opravu domu.
e) podpora vzdelávania 16 650 € Príspevok na zaplatenie dvoch víkendových školení MaMat pre učiteľov matematiky 1. stupňa ZŠ, a na tlač a distribúciu slovenskej a anglickej verzie učebníc prof. Hejného, doc. Dariny Jirotkovej a Paedr. Jany Slezákovej: Matematika, pre pilotné školy v roku 2016. Časť príspevku na tlač materiálu "Archív Víta Hejného", ktorý služi ako teroretické východisko k metóde VOBS.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Manageria použila príspevok na náklady spojené s fungovaním projektu Teach for Slovakia v školskom roku 2015/2016, ktorý je súčasťou globálneho programu Teach for All. Cieľom projektu je zlepšenie školstva na Slovensku formou pritiahnutia najlepších absolventov univerzít, aby išli učiť do najchudobnejších prostredí a následne sa stali ládrami zmien. Víziou projektu Teach for Slovakia je, aby každé dieťa na Slovensku malo šancu na kvalitné vzdelanie a úspešný život.
e) podpora vzdelávania 17 000 € TROJSTEN použila príspevok na pokrytie nákladov na vzdelávacie aktivity Trojstenu pre žiakov stredných a základných škôl, ako aj na prevádzkové a rozvojové náklady organizácie a nákup spotrebného materiálu.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Learn2Code vyvinula aplikáciu Learn2Code pre deti a jej prispôsobenie pre deti. Použila príspevok na náklady na inštruktorov, marketing a management súvisiaci so vzdelávacím konceptom Learn2Code pre deti. Koncept Learn2Code pre deti vytvorí vzdelávacie moduly pre školy (učebnica, videá, príklady, dobrovoľné úlohy) a zabezpečí podporu určiteľom základných škôl, ako aj marketing a manažnent projektu.
e) podpora vzdelávania 500 € Príspevok na pokrytie nákladov spojených s vydaním publikácie prof. Ing. Vladimíra Kvasničku "Matematická logika pre informatikov". Kniha je moderne koncipovaná pomocou grafického prístupu sématických tabiel, čo umožňuje podstatne zjednodušiť teoretické úvahy pri realizácii usudzovania, čo je jeden z jej cieľov vo výpočtovej umelej inteligencii.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Príspevok na organizáciu konferenciu PyCon 2016 v Bratislave - konkrétne na prenájom priestorov pre konferenciu, dopravu rečníkov na miesto konania konferencie, ubytovanie rečníkov, občerstvenie pre účastníkov konferencie a výrobu propagačných materiálov na konferenciu.
f) ochrana ľudských práv 5 000 € Príspevok na prípravu a realizáciu 12. ročníka súťaže Novinárska cena, na finančné ocenenie víťazov a koordinátora projektu. Cieľom súťaže je vytvárať fórum kvalitnej žurnalistiky a podporovať štandardy novinárskej práce.
e) podpora vzdelávania 1 400 € Príspevok na vytvorenie demonštračných pomôcok pre skvalitnenie vzdelávania žiakov ZŠ a SŠ v oblasti bezpečného využívania internetu a pre názornejšie vysvetlenie rizík prostredia internetu. Časť nákladov použitá na organizáciu medzinárodnej konferencie a odborného seminára MEPA s názvom CHILD SEXUAL EXPLOITATION ON-LINE (11.-13.05.2016) na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Príspevok na organizáciu podujatia Pioneers Bratislava #4 (19.04.2016, coworkingové centrum Connect Coworking), poskytujúceho priestor mladým začínajúcim podnikateľom v oblasti IT s cieľom vytvoriť príležitosti pre rozvoj ich podnikateľských nápadov a podporiť medzikultúrnu výmenu informácií, skúseností či investícií.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Príspevok na podporu kľúčových iniciatív aliancie a s tým súvisiacich projektov: A/ podpora technického a kreatívneho vzdelávania spolu s aplikovaným výskumom, B/rozvojom slovenského startup ekosystému, C/ podpora inovácií a podpora e-commerce exportu rastúcich firiem s vysokou pridanou hodnotou.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Príspevok na: A/ organizáciu diskusií, prezentácií a iných aktivít pre deti a mládež na školách, ktoré zvýšia ich digitálnu gramotnosť a prispejú k prevencii primárne kybernetickej kriminality a naučia ich základné pravidlá pri komunikácii a manipulácii s dátami , B/ na správu webového portálu preventista.sk ako komplexnej platformy a zdroja informácií pre výmenu skúseností a aktivít preventívneho pôsobenia, C/ na organizáciu seminárov, konferencií a workshopov pre odbornú verejnosť, najmä učiteľov, predstaviteľov verejného sektora a študentov VŠ, D/ na vydávanie vlastných odborno-náučných publikácií, E/ na spoluprácu so samosprávami pri koordinácii preventívnych aktivít, F/ na monitoring, prieskumy a ankety z oblasti informačnej bezpečnosti a prevencie kybernetickej kriminality, G/ na poskytovanie bezplatného poradenstva a konzultácií v oblasti prevencie sociálno - patologických javov
e) podpora vzdelávania 3 000 € Príspevok na prípravu a realizáciu celoslovenskej akcie "Girl´s Day" (28.4.2016), kedy v jeden deň v roku celosvetovo prijímajú IT podniky vo svojich priestoroch dievčatá, prezentujú im prácu v ich organizáciách a pripravujú praktické workshopy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Príspevok na náklady pri organizovaní podujatia TEDxTrnava 2016 (Synagóga, 09.04.2016), ako aj na náklady pri organizovaní vzdelávacieho programu, ktorý prebiehal od marca do decembra 2016 v kultúrnom centre Berliner / Malý Berlín. Časť programu určená pre verejnosť prinesla pravidelné prednášky v oblastiach ako hudba, film, architektúra atď., druhá časť - Publikum PRO - je zameraná na profesionalizáciu kultúry a umenia v Trnave.
f) ochrana ľudských práv 690 € Inštitút pre verejné otázky použil príspevok na koordinačné, analytické a technicko-organizačné práce inštitútu verejných otázok na projekte "Študentské parlamentné voľby 2016" a zverejnenie analýzy výsledkov študentských volieb s prihliadnutím na výsledky parlamentných volieb 2016.
e) podpora vzdelávania 350 € Príspevok na náklady spojené s tvorbou motivačného videa pre deti do 4 rokov s cystickou fibrózou, ktoré bude verejne dostupné na internete.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Príspevok na realizáciu 4-dňového školenie "Štart do života" pre mladých ľudí v detských domovoch na Slovensku - na pokrytie nákladov na cestovné a odmien pre lektorov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Príspevok na nákup potravín, ktoré budú streetworkeri ponúkať počas terénnej sociálnej služby ľuďom bez domova, ďalej na nákup materiálu pre streetworkerov - plastové poháre, plastové lyžičky, plastové taniere, ruksak, varnica, naberačka, vrecia na odpad, toaletný papier, hygienické potreby, čistiace potreby, rukavice, vybavenie do lekárničky - lieky, atď., ako aj nákup materiálu pre administratívu (kancelárske potreby pre spracovanie agendy streetworku, fixky, perá, flipchart pre supervíziu a školenia, náklady na kopírovanie atď.)
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 887 € Príspevok na špeciálnu pec KITTEC na sušenie a vypaľovanie keramiky na podporu tvorivosti detí postihnutých autizmom, Downovým syndrómom a inými chorobami, ktorí sú žiakmi Špeciálnej základnej školy, Hálkova ul. v Bratislave.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Príspevok na pokrytie zvýšených nákladov na lieky a zdravotné pomôcky pre deti umiestnené v DKC Náruč, ďalej na pokrytie polovičného úväzku zdravotného pracovníka, ktorý systematicky zastrešuje zdravotnú starostlivosť, lekárske vyšetrenia a ošetrenia a pod. a na úhradu časti mzdy psychológa v DKC Náruč v roku 2016.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 10 000 € Príspevok do rozvinutia a správneho nastavenia spolupráce medzi GlobalGiving.org a DobraKrajina.sk, resp. Nadácie Pontis. Z príspevku boli uhradené náklady na časť úväzku zamestnanca Nadácie Pontis, zodpovedného za nastavenie spolupráce s GlobalGiving.org, prípravu kampane a nastavenie fundraisingu, ďalej náklady na profesionálne jazykové korektúry a on-line reklamu kampane.
e) podpora vzdelávania 3 298 € Nákup zariadenia na detské ihrisko materskej školy - destské (pružinové) hojdačky, šmýkalky a kolotoč.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € Príspevok na náklady spojené s prípravou, naštudovaním a produkciou štyroch nových plánovaných divadelných hier divadelnej sezóny 2016 divadla GUnaGU - "Milujem svoj mobil", "Socík, sladký socík", "Herečky" a "Muži sa minuli".
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 000 € Príspevok na vývoj webovej platformy SmartHead, umožňujúcu organizáciu a prezentovanie spoločensky zodpovedných aktivít jednotlivcov a organizácií
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Príspevok na organizáciu súťaží jednotlivcov a družstiev všetkých vekových kategórií, zabezpečenie vzťahov s medzinárodnou šachovou korešpondenčnou federáciou ICCF - najmä štart hráčov zo SR v medzinárodných turnajoch jednotlivcov, reprezentáciu SR v súťažiach družstiev majstrovských i nemajstrovských (MS, ME, Slovanský pohár, Memoriál P. Darmogray a pod.) a iné podľa platných stanov ZKŠ SR.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Príspevok na úhradu nákladov spojených s kampaňou BELASÝ MOTÝĽ 2016 a benefičným koncertom v rámci kampane BELASÝ MOTÝĽ 2016 (07.06.2016, Hlavné nám. v Bratislave) - ozvučenie koncertu a prenájom aparatúry, úhradu za toalety ToiToi aj bezbariérové, ochrana na koncerte, propagačné a informačné materiály, tričká pre dobrovoľníkov, úhradu cestovného pre mimobratislavských účinkujúcich na koncerte.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Príspevok na ubytovanie a stravu pre študentov a lektorov projektu Letnej školy kyberkriminality (12.-16.09.2016, v učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach).
e) podpora vzdelávania 2 000 € Príspevok na realizáciu iKid workshopov určených pre deti ZŠ, ktorý sa zameriava na implementovanie podnikateľských zručností do vzdelávacieho procesu zážitkovou formou, príspevok aj na podporu slovenských základných škôl v rozvoji kreativity a inovácií - prototypy súťažných modelov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Príspevok na náklady spojené s propagáciou robotickej súťaže FIRST LEGO LEAGUE na slovenských školách, na podporu regionálnych kôl s promo aktivitami brandu FIRST LEGO LEAGUE na Slovensku.
e) podpora vzdelávania 800 € Príspevok na návrh pracovných listov pre 3D modelovanie v programe tinkerCAD a na náklady na 3D tlač, ďalej na aktivity s využitím OZOBOTov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Príspevok na odmeny v cykle kreatívnych a vzdelávacích súťaží "Môj Svet", priamy príspevok na vzdelávanie detí (príspevok pre najhoršie situované rodiny so školopovinnými deťmi na ubytovanie, stravu, dopravu, školské pomôcky a pod.) a na náklady na vydanie publikácií o činnosti združenia Deti humanity.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Príspevok na úhradu cestovných a ubytovacích nákladov mládežníckej reprezentácie na Majstrovstvách sveta a Majstrovstvách Európy 2016, ďalej na úhradu cestovných, ubytovacích a režijných nákladov programu Matematické a didaktické hry a medzinárodného projektu CHAMPS vrátane medzinárodných konferencií a workshopu počas roku 2016.
Spolu 278 735 €