Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ESET, Bratislava-Petržalka'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt "Xclass" - technické zabezpečenie výukových hodín v podobe tabletov, dotykových pier, licencií programov, iného spotrebného materiálu a tlačovín, dezinfekcie, drobného občerstvenia, cestovných nákladov a odmien pre brigádnikov.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Sezam - uhradenie pobytových nákladov účastníkov sústredení riešiteľov KS SEZAM a SEZAMKO a pobytových nákladov dobrovoľných organizátorov na pracovných a školiacich stretnutiach slúžiacich na prípravu a zabezpečenie súťaže, materiálne zabezpečenie korešpondenčnej časti súťaže, hlavne poštových služieb a kancelárskych potrieb, na školenia vedúcich (hlavne s väzbou na Hejného metódu vyučovania matematiky), prezentovanie pedagogických a didaktických výsledkov práce so žiakmi (konferencie), a podporu prevádzky a podobne orientovaných aktivít pobočky JSMF v Žiline.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Náklady spojené s organizáciou jednotlivých vzdelávacích aktivít Trojstenu pre žiakov stredných a základných škôl, na pokrytie prevádzkových a rozvojových nákladov organizácie, nákup materiálu na prípravu vzdelávacích aktivít (sústredení, súťaží Náboj, Letných škôl, ...), na úhradu výdavkov spojených s ubytovaním a stravou počas pobytových akcií, na nákup reklamných predmetov (tričká, mikiny s potlačou, ...), na nákup odmien pre najúspešnejších riešiteľov (knihy, spoločenské hry, ...), na nákup výpočtovej techniky potrebnej pri organizácii online akcií.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Projekt Komenského inštitútu - organizačné náklady na aktivity Alumni programu KI (náklady na organizáciu workshopov alebo série webinárov na tému Leadership), náklady na organizáciu letného stretnutia Alumnistov KI (Kolokvium), náklady na jesenný workshop v Zaježovej na tému psychohygiena a wellbeing, náklady na mzdu pre kouča - supervízora a lektora vzdelávania expertov KI, vzdelávacie aktivity zamerané na širokú pedagogickú komunitu: projekt Učitelia v akcii, náklady na vydanie (tlač, licencia, grafické spracovanie) publikácií „Škola podľa našich predstáv“ a „Učiace sa školy“ a náklady na mzdu koordinátora aktivít
e) podpora vzdelávania 7 000 € Projekt "Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku" - metodická príprava a technická príprava projektu, terénny zber údajov, štatistické spracovanie a analýza údajov, vypracovanie finálnej štúdie, vytvorenie prezentácie výsledkov, príprava výstupov pre médiá a web a nájom, internet, telefon a náklady na prevádzkové služby.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Projekt „Lifbee Academy“ - náklady súvisiace s organizáciou 8 mesačného vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj podnikateľských zručností v oblasti biotechnologii (Finančné prostriedky budú použité na finančné pokrytie pracovných činností a ostatných nákladov spojených s výberovým procesom študentov, koordináciou programu a vedením marketingovej komunikácie v rámci prípravnej fázy programu, teoretickej časti programu a praktickej časti programu, ktoré budú uskutočnené v období apríl - november 2021.)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Projekt „Novinárska cena 2020“ - príprava a realizácia 17. ročníka súťaže Novinárska cena, finančné ocenenie víťazov a koordinátora projektu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € Ako sa máte, Slovensko? Divadelne zdruzenie GUnaGU
e) podpora vzdelávania 9 000 € Aplikácia EDEVIR
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 659 € COVID-19 Pregnancy & Maternal Outcome (COVID-19 PreMatOut)
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 710 € Projekt „Zdravotníci na ulici“ - úhrada výdavkov spojených so zabezpečením zdravotníckeho a logistického materiálu, liekov, oblečenia a potravín pre klientov na distribúciu, zabezpečenie ochranných prostriedkov pre tím v teréne a pre klientov
e) podpora vzdelávania 2 056 € Projekt „Pomoc pre ľudí z vylúčených komunít“ - podpora vzdelávania a doučovania detí, ktoré nemajú doma vhodné podmienky pre dištančné vzdelávanie a priamu podporu pre deti a mladých ľudí z komunity.
h) veda a výskum 10 000 € Projekt "Komplexná analýza zdravotných dopadov pandémie COVID-19 a ich prediktorov v regiónoch Slovenska ako model pre zlepšenie pripravenosti pre budúce pandémie" - úhrada personálnych nákladov, poplatky súvisiace so získaním štatistických dát a náklady na publikovanie vo vedeckom časopise.
h) veda a výskum 7 800 € Projekt "Ako sa máte, Slovensko?" - honoráre redakcii (dátový analytik), licencia softvéru pre prácu s dátami IBM, kódovanie webu.
h) veda a výskum 9 000 € Projekt "Aplikácia EDEVIR" - nákup nevyhnutného počítačového vybavenia, zakúpenie licencií pre softvéry Zview a Origin, ktoré sa používajú na vyhodnocovanie výsledkov meraní, poplatok za vedenie webhostingu pre uchovávanie a analytické zobrazenie údajov a mzda zamestnancov pracujúcich na vývoji aplikácie + odvody
h) veda a výskum 9 000 € Projekt "COVID-19 Pregnancy & Maternal Outcome (COVID-19 PreMatOut)" - efektivna digitalizácia vedecko-výskumného projektu, vytvorenie webovej stránky, slúžiacej na poskytovanie aktuálnych a relevantných informácii pre odbornú aj laickú verejnosť o problematike tehotnosti, včasného Šestonedelia a dojčenského obdobia v kontexte prebiehajúcej pandémie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Projekt rekonštrukcie pre Domec - zakúpenie materiálu a vybavenia, vyplatenie stavebných prác
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Projekt: Zdravotníci na ulici - výdavky spojené so zabezpečením zdravotníckeho a logistického materiálu, liekov, oblečenie a potravín pre klientov na distribúciu, zabezpečenie ochranných prostriedkov pre tím v teréne a pre klientov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt: ASU Talk program - zabezpečenie lepšiej audiovizuálnej kvality (osvetlenie, mikrofón), pokrytie nákladov spojených s platformou StreamYard
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Projekt: Šanca stáť na vlastných nohách - vybudovanie exteriérového ihriska so špeciálnymi prvkami
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 800 € Projekt: S nádejou za pokrokom - financovanie rehabilitácií, muzikoterapie, hydroterapie a masáží pre deti.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Projekt: Suť na dvor - organizácia workshopov a zabezpečenie materiálu a strojov na revitalizáciu územia počas týchto workshopov.
e) podpora vzdelávania 1 900 € Projekt: SILNÉ PUTO vol. II - dofinancovanie nákladov za stravu a ubytovanie pre rodinných príslušníkov postihnutého dieťaťa, 6 dobrovoľníkov, 5 organizátorov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Projekt: Revitalizácia Centra Solidarity - zakúpenie materiálu na rekonštrukciu miestnosti, maliarských farieb, maliarského náradia, políc, prenájom pojazdného lešenia, spojovacieho materiálu, osvetlenia miestnosti, tapiet a lepidiel, zariadenia komunitnej kuchyne (pult a drobné spotrebiče)
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 900 € Projekt: Vzdelávaco-rekondičný pobyt pre onkohematologických pacientov - Brusno - cestovné náklady
e) podpora vzdelávania 1 200 € Projekt: Video - Pomôžme deťom v ohrození - exekúcia videa
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Projekt: Pripravme sa na 3. vlnu pandémie - nákup ochranných pomôcok a zdravotníckeho materiálu pre znevýhodnené skupiny s cieľom ochrany verejného zdravia, príslušenstvo k testom a samotné testy na krvou a pohlavne prenosné infekcie a respiračné ochorenia (koronavírus), tehotenské testy, preplácanie liekov a odborných vyšetrení u lekárov, potravinové balíčky.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Projekt: DIVE-IN hra pre školy - tvorbu hry pre školské prostredie (dizajn, tlač 100ks, distribúcia hry školám, preklad do angličtiny, školenia pre pedagógov)
b) podpora a rozvoj športu 300 € Projekt: Staviame na prekážkach - nákup spotrebného materiálu súvisiaceho s maľovaním jazdných prekážok v skateparku vedľa Námestia republiky (farby, štetce, valčeky, papierové pásky, vrecia na odpad, lepiace pásky, ochranné pomôcky)
h) veda a výskum 5 000 € Projekt "Festival vedy - Euróska noc výskumníkov 2021" - technické zabezpečenie podujatia (osvetlenie, ozvučenie, montáž, demontáž a prenájom pódií), doprava, obrazovky
h) veda a výskum 30 000 € Zmluva o spolupráci - mentoring uchádzačov o ERC granty
c) poskytovanie sociálnej pomoci 800 € Projekt "DOMEC" - príspevok na stravu, ošetrenie klientov, pomoc s omrzlinami
e) podpora vzdelávania 806 € Projekt "Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk" - vzdelávanie nových dobrovoľníkov, ktorí budú mladým ľuďom poskytovať odborné psychologičké poradenstvo
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 573 € Projekt "Omama" - rozširovanie programu Omama do nových komunít
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Projekt "Housing, Integračný program Medzimiesto" - poskytnutie dočasného ubytovania ľuďom bez domova, financovanie nájmu pre krízový byt
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Projekt "Equita - mobilná ambulancia" - nákup zdravotníckeho materiálu, liekov, základných hygienických potrieb
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Projekt "OKO ako OKNO DO SVETA" - zakúpenie 2 prístrojov pre očnú navigáciu určených do OMD požičovne pomôcok
e) podpora vzdelávania 1 900 € Projekt "Podpora vzdelávania detí a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami počas pandemického obdobia" - nákup pomôcok pre prácu s deťmi (špeciálne učebnice, vyučovacie pomôcky, prístroje, úpravy prostredia)
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Projekt "Bezpečne a online v CVČ" - nákup videokonferenčného systému a germicídneho žiariča
f) ochrana ľudských práv 2 000 € Projekt "Sloboda nie je Happyend" - tvorba 2 ďalších diskusných relácii Sloboda nie je happy end v spolupráci s portálom Aktuality.sk
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Projekt "Zamestnali sme z komunity" - zamestnanie žien z komunity, preplácanie liekov a odb.vyšetrení u lekárov, nákup zdrav.materiálu
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 800 € Projekt "Katarínka - záchrana ruín kláštora a kostola sv. Kataríny Alexandrijskej" - nákup zdravotníckeho materiálu do táborovej lekárničky, strava pre dobrovoľníkov a pohonné hmoty
b) podpora a rozvoj športu 700 € Projekt "Zabezpečenie prípravy popredných slovenských vytrvalostných bežcov" - náklady na trénerov, prenájom atletickej dráhy, príspevok na preteky v zahraničí
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Projekt "Pohyb v pohybe" - vybudovanie vlastného multifunkčného ihriska a relaxačnej zóny
b) podpora a rozvoj športu 900 € Projekt "Majstrovstvá Bratislavského kraja družstiev ZŠ a SŠ v ONLINE šachu 2022" - zabezpečenie cenového fondu (poháre, diplomy, medaily, šachová literatúra, softvér, materiál), techn.zabezpečenie súťaže
e) podpora vzdelávania 5 000 € Projekt "Lifbee Academy" - organizácia 8 mesačného vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj podnikateľských zručností v oblasti biotechnologii)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € Náklady spojené s prípravou, naštudovaním a produkciou dvoch predstavení - DIŠTANC (posledný film z Hollywoodu) a BARBIE HĽADÁ KENA
e) podpora vzdelávania 15 000 € Projekt "Komenského inštitút" - organizačné náklady na aktivity Alumni programu KI
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Projekt "Novinárska cena 2021" - príprava a realizácia 18.ročníka súťaže Novinárska cena, finančné ocenenie víťazov a koordinátora projektu
e) podpora vzdelávania 20 000 € Náklady spojené s organizáciou vzdelávacích aktivít Trojstenu pre žiakov stredných a základných škôl
e) podpora vzdelávania 9 000 € Projekt "Školy, ktoré menia svet 6 a 7" - realizácia tréningov pre školských koordinátorov a vedenie škôl
e) podpora vzdelávania 10 000 € Projekt "FIRST LEGO League" - nákup stavebníc Lego pre školy a vzdelávacie organizácie, fin.podpora pre organizátorov regionálnych súťaží
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 800 € Projekt "YMCA-Pomáhať iným je nám blízke" - nákup potravín, školských potrieb, drogérie, zabezpečenie psychoterapeutickej pomoci a kurz slov.jazyka pre odídencov z Ukrajiny
b) podpora a rozvoj športu 800 € Projekt "Programovací krúžok - move mini mk2" - nákup robotov a pomôcok potrebných k používaniu a údržbe
h) veda a výskum 39 861 € ESA 2021 - organizacne a technicke zabezpecenie projektu
Spolu 329 065 €